STADGAR

Föreningen Ljusgårdens stadgar:STADGAR FÖR LJUSGÅRDEN HELHETSCENTERc§ 1 Föreningens namn ska vara Ljusgården Helhetscenter i Linköping
§ 2 Föreningens grundtankar om verksamheten:


2.1 övergripande syfte är att:


stödja människor att leva ett integrerat liv i harmoni med sig själva och sin omvärld genom att inspirera och ge möjligheter till utveckling och självkännedom såväl inom kroppsliga, känslomässiga, mentala som andliga dimensioner.


2.2 målsättningar är att:


-bidra till ett ökande av människors ansvarstagande för sig själva, sina liv och sina relationer till andra;


-stimulera till utveckling och skapande av kreativa förmågor;


-bland besökare på Ljusgården uppmuntra till ett accepterande, medkännande och stödjande förhållningssätt och därmed göra det lättare för var och en att känna att den duger som den är;


-verka för ett synsätt på hälsa som omfattar alla mänskliga dimensioner;


-vidga det kulturella utbudet genom att stimulera olika konstarter;


-uppmuntra till jämställda relationer mellan alla människor;


2.3 Medlen att nå vårt syfte och våra målsättningar är att erbjuda:


-föredrag, kurser och gruppverksamhet med ledare/föredragshållare som är kunniga och har ett förhållningssätt som stämmer överens med föreningens grundtankar;


-skapande, kreativa verksamheter samt kropp och rörelseaktiviteter;


-alternativa behandlingar individuellt och i grupp;


-ett utbud av konst, musik, litteratur m.m. i enlighet med föreningens inriktning;


-lokaler till utlåning för terapeuter och behandlingsformer som överensstämmer med föreningens syfte och målsättning;
§ 3 Styrelsen:


Föreningens styrelse ska bestå av 5 ordinarie ledamöter av vilka ordföranden och ordinarie ledamöter väljs på årsmötet, samt minst 2 suppleanter. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör.


3.l Föreningens firmatecknare är ordförande och kassör var för sig.


3.2 Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande eller vice ordförande


3.3 Beslutsförhet. Styrelsen är beslutsför när minst 3 av styrelsens ordinarie ledamöter däribland minst en av ordförande eller vice ordförande är närvarande. Suppleanterna äger yttrande och rösträtt


3.4 Styrelsen ansvarar inför årsmötet för föreningens verksamhet. Styrelsen kan delegera arbetsuppgifter för delar av verksamheten dels till enskilda personer och dels till arbetsgrupper.


3.5 Styrelsens mandattid skall vara två år.
§ 4 Varje enskild person med intresse att verka för föreningens målsättning kan bli medlem. Medlem som inte fullgör sina ekonomiska åligganden eller på annat sätt motverkar föreningens verksamhet eller syfte kan uteslutas. Vi har en strävan att medlemmar i föreningen ska kunna gå på föredrag, kurser, hyra lokal m.m. till ett reducerat pris.
§ 5 Föreningens verksamhetsår sammanfaller med kalenderår.
§ 6 årsmöte:


6.1 Föreningens årsmöte hålls i mars månad. Kallelse utsänd minst 2 veckor före mötet.


6.2 Om minst 30% av medlemmarna eller styrelsen önskar ett extra årsmöte skall styrelsen kalla till ett sådant senast 2veckor före mötet.


6.3 Endast föreningens medlemmar har behörighet att delta och rösta på årsmötet.


6.4 Vid föreningens årsmöte skall:


-väljas mötesfunktionärer;


-verksamhetsberättelse presenteras inkluderande årsbudget;


-ekonomiska rapporter presenteras;


-frågan om ansvarsfrihet för styrelsen behandlas;


-fastställas årsavgift för följande kalenderår;


-väljas styrelseledamöter och suppleanter;


-väljas revisor för tiden intill dess nästa årsmöte hållits;


-väljas valberedning för tiden intill dess nästa årsmöte har hållits.


Valberedningen skall föreslå kandidater till de förtroendeuppdrag till vilka val skall förrättas på årsmötet.
§ 7 Förändringar av stadgar.


För förändringar av stadgar krävs beslut vid ett årsmöte med minst 2/3 majoritet, dock att förändring av §10 (föreningens upplösning) skall fattas med 3/4 majoritet av de röstberättigade vid 2 på varandra utlysta årsmöten med minst 2 veckor mellan mötena.
§ 8 Vinst. Uppkommen vinst skall användas till investeringar, vidgande verksamhet samt för att subventionera vidareutbildning till dem som regelbundet arbetar för föreningen.
§ 9 Föreningen skall vara religiöst och politiskt obunden.
§ 10 Föreningens upplösning.


Beslut om föreningens upplösning skall fattas med 3/4 majoritet av de röstberättigade vid 2 på varandra utlysta årsmöten med minst 2 veckor mellan mötena.

Om föreningen upplöses eller går i konkurs skall behållna nettotillgångar och inventarier överföras till annan verksamhet med liknande målsättning enligt årsmötets beslut.
Ovanstående stadgar har antagits vid ordinarie årsmöte 2016

LJUSGÅRDEN

HELHETSCENTER I LINKÖPING


Ljusgården är en ideell förening utan egen lokal. Information om aktiviteter/plats för varje evenemang finns på vår facebooksida.

Följ och Gilla oss så missar ni inte något. Välkommen dit!

KONTAKT


facebook: ljusgardenhelhetscenter

Email: kontakt@ljusgarden.se

ORG-NR: 822003-2257

MEDLEMSSKAP (200:- 1 år) / GÅVA


Vill du bli medlem / stödja föreningen?

Swisha  till 123 072 5838

Bankgiro: 5242-6319

Ange epost och tel i meddelandet annars kan vi inte återkoppla. Tack för bidraget!

© Copyright Ljusgården. All Rights Reserved.